Pravilnik

Na osnovu člana 63  stav 5 Statuta Socijalističke partije Srbije, Glavni odbor SPS na sednici održanoj 03.04.2011.godine doneo je

P R A V I L N I K

O ORGANIZACIJI I DELOVANJU SOCIJALISTIČKE OMLADINE SRBIJE

Osnovne odredbe

Član 1.

Podmladak Socijalističke partije Srbije je Socijalistička omladina Srbije, kao poseban oblik organizovanja i delovanja SPS.

Podmladak Socijalističke partije Srbije čine članovi do 30 godina života.

Član 2.

Sedište Socijalističke omladine Srbije je u Beogradu u sedištu Socijalističke partije Srbije.

Član 3.

Socijalistička omladina Srbije ima svoj pečat.

Pečat Republičkog saveta Socijalističke omladine Srbije je okruglog oblika, prečnika 30 milimetara.U prvom koncentričnom krugu piše:*Socijalistička omladina Srbije*, u drugom *Republički savet *, a ispod: *Beograd*.

U centru pečata je simbol Socijalističke partije Srbije: stilizovana ruža crveno-plavo-bele boje.

Član 4.

Simbol, zastava, svečana zastava i amblem Socijalističke omladine Srbije su simbol, zastava, svečana zastava i amblem Socijalističke partije Srbije.

Druge oznake izvan ovih ne mogu se koristiti.

Član 5.

Socijalističku omladinu Srbije predstavlja predsednik Socijalističke omladine izabran na izbornoj konferenciji.

Predsednik može ovlastiti, u skladu sa ovim Pravilnikom, drugo lice da predstavlja Socijalističku omladinu Srbije u javnosti i kontaktu sa drugim organizacijama.

U organima SPS-a predsednika Socijalističke omladine Srbije može zameniti samo potpredsednik sa pravima i obavezama koje su definisane Statutom i odlukama   SPS-a.

Organizacija i članstvo

Član 6.

Socijalistička omladina Srbije, kao poseban oblik organizovanja i delovanja SPS, organizuje se na svim nivoima SPS-a: u opštini, gradu,autonomnoj pokrajini i Republici.

Opštinski savet Socijalističke omladine Srbije predstavlja osnovni oblik organizovanja  i delovanja Socijalističke omladine Srbije.

Član 7.

Socijalistička omladina Srbije ima za zadatak promovisanje i popularizaciju Programa i politike Socijalističke partije Srbije kod mlade populacije.

Socijalistička omladina Srbije u cilju ispunjenja navedenih zadataka pokreće i sprovodi sopstvene akcije u skladu sa Statutom, a u dogovoru  sa izvršnim odborom odgovarajućeg odbora.

Član 8.

Socijalistička omladina Srbije zastupa interese omladine u Socijalističkoj partiji Srbije.

Socijalistička omladina Srbije interveniše u svim slučajevima povrede statutarnih odredbi  koje se odnose na Socijalističku omladinu Srbije.

Član 9.

Odredbe Statuta Socijalističke partije Srbije koje se odnose na članstvo u SPS, prava, obaveze i prestanak članstva odnose se i na članstvo u Socijalističkoj omladini Srbije.

Teritorijalno organizovanje

Član 10.

Socijalistička omladina Srbije se organizuje na teritorijalnom principu kroz savete pri odgovarajućim odborima SPS-a.

Odluku o formiranju saveta Socijalističke omladine Srbije donosi odgovarajući opštinski, gradski i pokrajinski odbor SPS, odnosno Glavni odbor SPS.

Saveti za svoj rad odgovaraju organu koji je doneo odluku o njihovom formiranju.

Član 11.

Na nivou opština organizuju se opštinski saveti Socijalističke omladine Srbije, a u broju i na način utvrđen odlukama izvršnog odbora opštinskog odbora.

Opštinski saveti, u slučajevima kada je to moguće, formiraju mesne saveta Socijalističke omladine Srbije.

Član 12.

Na nivou gradova organizuju se gradski saveti Socijalističke omladine Srbije.

Gradski savet čine predstavnici iz svih gradskih opština, a u broju i na način utvrđen odlukama izvršnog odbora gradskog odbora.

Član 13.

Na nivou Autonomne pokrajine Vojvodine i Autonomne pokrajine Kosova i Metohije organizuju se pokrajinski saveti Socijalističke omladine Srbije.

Pokrajinski savet čine predstavnici iz svih opštinskih, odnosno gradskih opština na novou pokrajine,  a u broju i na način utvrđen odlukama izvršnog odbora pokrajinskog odbora SPS.

Član 14.

Na nivou Republike formira se Republički savet Socijalističke omladine Srbije. Republički savet čine predstavnici iz svih opštinskih i gradskih saveta, a u broju i na način definisan odlukama Izvršnog odbora Glavnog odbora SPS.

Organi u opštini, gradu, pokrajini i Republici

Član 15.

Organi Socijalističke omladine Srbije u opštini, gradu i pokrajini su: izborna konferencija, savet i predsednik.

Izborne konferencije biraju i razrešavaju  savete Socijalističke omladine  i predsednika.

Član 16.

Izborna konferencija može biti redovna i vanredna.

Redovna konferencija se, po pravilu, održava svake 4 godine, a vanredna po potrebi na predlog odgovarajućeg izvršnog odbora,kao i na zahtev jedne trećine saveta ili najmanje trećine članova Socijalističke omladine u opštini, gradu, pokrajini i Republici.

Član 17.

Delegati za izbornu konferenciju saveta biraju se po kriterijumima i na način utvrđen Pravilnikom o izborima u Socijalističkoj omladini Srbije, koji je u skladu sa Pravilnikom o izborima u SPS koji donosi Glavni odbor SPS.

Izbornu konferenciju čine delegati i to: u opštini svi članovi Socijalističke omladine Srbije, a u gradu i pokrajini delegati izabrani u opštinskim savetima u broju i na način utvrđen odlukom gradskog, odnosno  pokrajinskog odbora SPS.

Na nivou Republike izbornu konferenciju čine delegati izabrani u opštinskim savetima u broju i na način utvrđen odlukom Glavnog odbora SPS.

Izborna konferencija bira i razrešava organe Socijalističke omladine Srbije, razmatra i usvaja izveštaj o radu organa, razmatra i ostala pitanja i utvrđuje dokumenta od važnosti za Socijalističku omladinu Srbije na teritoriji opštine, grada, autonomne pokrajine i Republike.

 

Član 18.

Saveti su najviši organi Socijalističke omladine Srbije na svim nivoima organizovanja Socijalističke omladine  između dve izborne konferencije.

Broj članova, sastav i način izbora  saveta  utvrđuje svojom odlukom izborna konferencija.

Mandat članova saveta traje, po pravilu, četiri godine.

Mandat članu saveta  prestaje pre isteka ukoliko neopravdano izostane sa tri sednice uzastopno.

Kandidati za članove saveta moraju imati podršku i to: za opštinski savet  najmanje 5 članova, za gradski, pokrajinski i Republički savet najmanje jednog opštinskog saveta.

Član 19.

Savet Socijalističke omladine Srbije u opštini, gradu i pokrajini:

–          bira predsednika saveta između dve konferencije ako se za to ukaže potreba

–          može pokrenuti postupak za izglasavanje nepoverenja predsedniku saveta

–          bira i razrešava jednog ili više potpredsednika saveta

–          koordinira svoj rad sa gradskim, pokrajinskim i Republičkim savetom

–          promoviše program i sprovode politiku SPS na svom području

–          organizuje i sprovodi sopstvene akcije u koordinaciji sa izvršnim odborom odgovarajućeg odbora

–          zastupa  interese Socijalističke omladine Srbije na svojoj teritoriji

–          sprovodi odluke odgovarajućih odbora SPS-a u pogledu saveta i njegovog delovanja

–          vrši proširenje i popunu  svog sastava do jedne trećine  svojih članova, s tim da se proširenjem i popunom zajedno ne može promeniti više od 1/3 članova koje je izabrala konferencija

–          pokreće inicijative i daje predloge savetima Socijalističke omladine na višim nivoima organizovanja i delovanja

–          pokreće inicijative i daje predloge organima Partije u vezi mladih

–          vrši i druge poslove u skladu sa Statutom SPS i drugim opštim aktima SPS.

Član 20.

Predsednik Socijalističke omladine u opštini, gradu i pokrajini:

–          predsedava i rukovodi radom saveta

–          predlaže savetu potpredsednike

–          stara se o sprovođenu odluka odgovarajućih odbora SPS-a u pogledu saveta i njegovog delovanja

–          zastupa interese Socijalističke omladine Srbije na organima SPS

Član 21.

Predsednik Socijalističke omladine je po funkciji član izvršnog odbora odgovarajućeg odbora SPS.