ОДРЖАНА 39.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

6. новембра 2019.

Дана 04.11.2019.године одржана је 39. седница Општинског већа општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашле су се 23 тачке дневног реда. Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Богатић за 2019.годину са пројекцијама за 2020. и 2021.годину. Такође, утврђен је и предлог Одлуке о усвајању Стратегије руралног развоја општине Богатић за период 2019-2029.година. Стратегија руралног развоја општине Богатић је стратешки, планско-програмски документ којим се дефинишу приоритети, циљеви и мере успешног управљања развојем руралних подручја на територији општине Богатић. Чланови Општинског већа утврдили су и предлог Закључка о усвајању Оперативног плана зимског одржавања општинских путева и улица на подручју општине Богатић за зимски период 2019/2020 године којим су одређени приоритети путева и улица, трајање зимске службе , правици кретања механизације …

У складу са Законом о планирању и изградњи, након Раног јавног увида у План, Јавног увида и Извештаја Комисије за планове општине Богатић , чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације државног пута I Б реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута I Б реда Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци. Границом обухвата ПДР су обухваћене катастарске парцеле у општини Богатић у КО Дубље, Клење и Бадовинци у површини око 143,90 ха. Циљ израде плана је дефинисање површина јавне намене коридора државног пута, неопходне инфраструктурне мреже која ће се наћи у коридору, заштите постојећих мрежа са којима се планирани коридор укршта, дефинисање правила уређења и грађења у оквиру обухвата плана. Такође, чланови Општинског већа утврдили су и предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „TEMPEST TRADE“ у Бадовинцима. Циљ израде плана је промена намене предметног подручја у радну зону, проширење грађевинског подручја, дефинисање површина јавне и осталих намена, правила уређења и грађења предметног подручја, саобраћајно и инфраструктурно опремање, дефинисање капацитета изградње у складу са могућностима простора, планским и инфраструктурним условљеностима и инвестиционим потенцијалима. У складу са Законом о јавним предузећима утврђен је предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП „Богатић“ Богатић, као и предлог текста Јавног конкурса. На основу Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКП „Богатић“ са Законом о јавним предузећима чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу ЈКП „Богатић“ Богатић, као и Закључак о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2019.-30.09.2019.године ЈКП „Богатић“ Богатић.

У складу са Законом о порезима на имовину утврђен је предлог Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.голдину на територији општине Богатић и одређивање просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони. Чланови Општинског већа су разматрали и усвојили Правилник о поступку од значаја за спровођење мера/програма активне политике запошљавања општине Богатић којим је ближе уређен поступак од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања од стране општине Богатић, а у складу са Законом и Локалним акционим планом запошљавања општине Богатић. На данашњој седници Бранко Даниловић, дипл.правник из Клења постављен је за начленика Општинске управе општине Богатић.

У наставку седнице донета су и решења о давању на употребу грађевинског земљишта, сходно Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *