Правилник

На основу члана 63  став 5 Статута Социјалистичке партије Србије, Главни одбор СПС на седници одржаној 03.04.2011.године донео је

П Р А В И Л Н И К

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ДЕЛОВАЊУ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ

Основне одредбе

Члан 1.

Подмладак Социјалистичке партије Србије је Социјалистичка омладина Србије, као посебан облик организовања и деловања СПС.

Подмладак Социјалистичке партије Србије чине чланови до 30 година живота.

Члан 2.

Седиште Социјалистичке омладине Србије је у Београду у седишту Социјалистичке партије Србије.

Члан 3.

Социјалистичка омладина Србије има свој печат.

Печат Републичког савета Социјалистичке омладине Србије је округлог облика, пречника 30 милиметара.У првом концентричном кругу пише:*Социјалистичка омладина Србије*, у другом *Републички савет *, а испод: *Београд*.

У центру печата је симбол Социјалистичке партије Србије: стилизована ружа црвено-плаво-беле боје.

Члан 4.

Симбол, застава, свечана застава и амблем Социјалистичке омладине Србије су симбол, застава, свечана застава и амблем Социјалистичке партије Србије.

Друге ознаке изван ових не могу се користити.

Члан 5.

Социјалистичку омладину Србије представља председник Социјалистичке омладине изабран на изборној конференцији.

Председник може овластити, у складу са овим Правилником, друго лице да представља Социјалистичку омладину Србије у јавности и контакту са другим организацијама.

У органима СПС-а председника Социјалистичке омладине Србије може заменити само потпредседник са правима и обавезама које су дефинисане Статутом и одлукама   СПС-а.

Организација и чланство

Члан 6.

Социјалистичка омладина Србије, као посебан облик организовања и деловања СПС, организује се на свим нивоима СПС-а: у општини, граду,аутономној покрајини и Републици.

Општински савет Социјалистичке омладине Србије представља основни облик организовања  и деловања Социјалистичке омладине Србије.

Члан 7.

Социјалистичка омладина Србије има за задатак промовисање и популаризацију Програма и политике Социјалистичке партије Србије код младе популације.

Социјалистичка омладинa Србије у циљу испуњења наведених задатака покреће и спроводи сопствене акције у складу са Статутом, а у договору  са извршним одбором одговарајућег одбора.

Члан 8.

Социјалистичка омладина Србије заступа интересе омладине у Социјалистичкој партији Србије.

Социјалистичка омладина Србије интервенише у свим случајевима повреде статутарних одредби  које се односе на Социјалистичку омладину Србије.

Члан 9.

Одредбе Статута Социјалистичке партије Србије које се односе на чланство у СПС, права, обавезе и престанак чланства односе се и на чланство у Социјалистичкој омладини Србије.

Територијално организовање

Члан 10.

Социјалистичка омладина Србије се организује на територијалном принципу кроз савете при одговарајућим одборима СПС-а.

Одлуку о формирању савета Социјалистичке омладине Србије доноси одговарајући општински, градски и покрајински одбор СПС, односно Главни одбор СПС.

Савети за свој рад одговарају органу који је донео одлуку о њиховом формирању.

Члан 11.

На нивоу општина организују се општински савети Социјалистичке омладине Србије, а у броју и на начин утврђен одлукама извршног одбора општинског одбора.

Општински савети, у случајевима када је то могуће, формирају месне савета Социјалистичке омладине Србије.

Члан 12.

На нивоу градова организују се градски савети Социјалистичке омладине Србије.

Градски савет чине представници из свих градских општина, а у броју и на начин утврђен одлукама извршног одбора градског одбора.

Члан 13.

На нивоу Аутономне покрајине Војводине и Аутономне покрајине Косова и Метохије организују се покрајински савети Социјалистичке омладине Србије.

Покрајински савет чине представници из свих општинских, односно градских општина на новоу покрајине,  а у броју и на начин утврђен одлукама извршног одбора покрајинског одбора СПС.

Члан 14.

На нивоу Републике формира се Републички савет Социјалистичке омладине Србије. Републички савет чине представници из свих општинских и градских савета, а у броју и на начин дефинисан одлукама Извршног одбора Главног одбора СПС.

Органи у општини, граду, покрајини и Републици

Члан 15.

Органи Социјалистичке омладине Србије у општини, граду и покрајини су: изборна конференција, савет и председник.

Изборне конференције бирају и разрешавају  савете Социјалистичке омладине  и председника.

Члан 16.

Изборна конференција може бити редовна и ванредна.

Редовна конференција се, по правилу, одржава сваке 4 године, а ванредна по потреби на предлог одговарајућег извршног одбора,као и на захтев једне трећине савета или најмање трећине чланова Социјалистичке омладине у општини, граду, покрајини и Републици.

Члан 17.

Делегати за изборну конференцију савета бирају се по критеријумима и на начин утврђен Правилником о изборима у Социјалистичкој омладини Србије, који је у складу са Правилником о изборима у СПС који доноси Главни одбор СПС.

Изборну конференцију чине делегати и то: у општини сви чланови Социјалистичке омладине Србије, а у граду и покрајини делегати изабрани у општинским саветима у броју и на начин утврђен одлуком градског, односно  покрајинског одбора СПС.

На нивоу Републике изборну конференцију чине делегати изабрани у општинским саветима у броју и на начин утврђен одлуком Главног одбора СПС.

Изборна конференција бира и разрешава органе Социјалистичке омладине Србије, разматра и усваја извештај о раду органа, разматра и остала питања и утврђује документа од важности за Социјалистичку омладину Србије на територији општине, града, аутономне покрајине и Републике.

 

Члан 18.

Савети су највиши органи Социјалистичке омладине Србије на свим нивоима организовања Социјалистичке омладине  између две изборне конференције.

Број чланова, састав и начин избора  савета  утврђује својом одлуком изборна конференција.

Мандат чланова савета траје, по правилу, четири године.

Мандат члану савета  престаје пре истека уколико неоправдано изостане са три седнице узастопно.

Кандидати за чланове савета морају имати подршку и то: за општински савет  најмање 5 чланова, за градски, покрајински и Републички савет најмање једног општинског савета.

Члан 19.

Савет Социјалистичке омладине Србије у општини, граду и покрајини:

–          бира председника савета између две конференције ако се за то укаже потреба

–          може покренути поступак за изгласавање неповерења председнику савета

–          бира и разрешава једног или више потпредседника савета

–          координира свој рад са градским, покрајинским и Републичким саветом

–          промовише програм и спроводе политику СПС на свом подручју

–          организује и спроводи сопствене акције у координацији са извршним одбором одговарајућег одбора

–          заступа  интересе Социјалистичке омладине Србије на својој територији

–          спроводи одлуке одговарајућих одбора СПС-а у погледу савета и његовог деловања

–          врши проширење и попуну  свог састава до једне трећине  својих чланова, с тим да се проширењем и попуном заједно не може променити више од 1/3 чланова које је изабрала конференција

–          покреће иницијативе и даје предлоге саветима Социјалистичке омладине на вишим нивоима организовања и деловања

–          покреће иницијативе и даје предлоге органима Партије у вези младих

–          врши и друге послове у складу са Статутом СПС и другим општим актима СПС.

Члан 20.

Председник Социјалистичке омладине у општини, граду и покрајини:

–          председава и руководи радом савета

–          предлаже савету потпредседнике

–          стара се о спровођену одлука одговарајућих одбора СПС-а у погледу савета и његовог деловања

–          заступа интересе Социјалистичке омладине Србије на органима СПС

Члан 21.

Председник Социјалистичке омладине је по функцији члан извршног одбора одговарајућег одбора СПС.