Pogramska dekalracija

SOCIJALISTIČKOG FORUMA ŽENA SPS

Polazeći od vrednosti i ciljeva proklamovanih u programskim dokumentima
Socijalističke partije Srbije, Socijalistički forum žena Socijalističke partije
Srbije usvaja Programsku deklaraciju, kojom bliže odeđuje i usmerava svoje delovanje.

Socijalisti su sledbenici onih, koji su težili društvu slobodnih i jednakih, koji i
danas teže da svi imaju jednaka prava na rad, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.
Osnove društva koje želimo je jednakost polova, solidarnost i pravda.

Ocenjujemo, i na osnovu globalnih društvenih kretanja i odnosa, da je ostvariva
ovakva vizija budućnosti.

Žene u Srbiji su kroz istoriju uvek podnosile težu stranu života. Cilj delovanja
Socijalističkog foruma žena je da danas, u savremenim društvenim odnosima u Srbiji,
koji su još opterećeni mnogim negativnim pojavama iz prošlosti, obezbedimo što bolje,
dostojanstveno, ravnopravno učešće žena u svim oblastima života i rada, jednako
vrednovanje tog rada, jednako poštovanje ličnosti, znanja i sposobnosti.

Socijalistički forum žena će kroz svoje aktivnosti afirmisati pitanja vezana za
ukupni status žena, ulogu i položaj i time pomoći proces reformi koje će omogućiti
stvaranje stabilnog humanog demokratskog društva.

CILJEVI SOCIJALISTIČKOG FORUMA ŽENA

Ciljevi Socijalističkog foruma žena su:
– ostvarenje demokratije na ravnopravnosti polova temeljna je postavka evropskih i
svih međunarodnih odnosa i povezivanja;
– prava žena sastavni su , nedeljivi i integralni deo ljudskih prava;
– ravnopravno učešće i zastupljenost žena u političkom odlučivanju, privredi,
kulturi i nauci uslov su demokratskog razvitka srpskog društva;
– unapređenje ravnopravnosti, solidarnosti, pravednosti;
– ostvarivanje vladavine prava kao ustavnih i temeljnih društvenih vrednosti;
– ukidanje svih oblika diskriminacije i nejednakog postupanja prema ženama u
zakonodavstvu i praksi;
– promovisanje ravnopravnosti na svim područjima života ostvarenjem prava na
razvoj, kreativnost i inventivnost,
– podsticanje „kulture mira“ i uzajamnog poštovanja, podsticanje ravnomerne zastupljenosti žena i muškaraca u procesima političkog odlučivanja u SPS i institucijama vlasti,
– poštovanje načela otvorenosti, odgovornosti i delotvornosti,
– unapređenje ekonomske sigurnosti, samostalnosti i blagostanja žena,
– ostvarivanje prava na rad i jednako vrednovanje rada,
– uočavanje specifičnosti efekata globalizacije i ostvarenosti tržišta na
ekonomska, radna i socijalna prava žena,
– usklađivanje profesionalnih, porodičnih i društvenih obaveza žena i muškaraca,
– ostvarivanje svih vidova pravne i socijalne zaštite,
– izgradnja programa za umanjenje siromaštva i socijalne isključenosti;
– ostvarenje adekvatne i pune zdravstvene zaštite žena, dece i porodice i sl;
– ostvarivanje međunarodnih standarda u razvoju društvenih odnosa i odnosa među
polovima.

ZADACI SOCIJALISTIČKOG FORUMA ŽENA

Polazeći od politike, Programa i ciljeva SPS, kao i Programskih načela
Socijalistički forum žena će, kao organizovani oblik delovanja, raditi na:

1. Pokretanju inicijativa koje će afirmisati prava i interese žena u našem
društvu.Pokretanje novih inicijativa, predloga i akcija u cilju razvoja
demokratskih odnosa, solidarnosti i pravde stvorićemo nove odnose,
humanizovati društvo, povećati opštu i ličnu odgovornost, kolektivnu i
ličnu sigurnost, zaštitu porodice, čime se postiže ostvarivanje temeljnih
želja i potreba svih članova društva, a posebno žena.

2. Realizaciji međunarodnih standarda u ostvarivanju ljudskih prava, posebno
prava žena, kako bi žene u Srbiji ostvarile ona prava i slobode, koje suregulisane aktima međunarodnih organizacija.

Socijalistički forum žena se mora angažovati tako da:

– neprekidno radi na upoznavanju svojih članica sa pravima i slobodama
koje su predviđene međunarodnim standardima;
– aktivno radi na usvajanju mehanizama koji će omogućiti što bržu
primenu proklamovanih prava i sloboda;
– ostvaruje neposredne kontakte sa drugim sličnim međunarodnim
organizacijama, razmenjuje sa njima znanja i iskustva i učestvuje u
međunarodnim stručnim i tematskim skupovima, koji se odnose na
ravnopravnost žena, unapređenje njene uloge i položaja, organizuje ih u
svojoj sredini;

3. Uklanjanju diskriminacije i zalaganju za ostvarivanje pravne i ekonomske
zaštite žena u tranziciji.
U zemljama koje prolaze kroz intenzivne društvene promene i tranziciju
sistema, žene su izložene raznim oblicima diskriminacije, počev od otežane
mogućnosti učešća u radu i odlučivanju, naročito o važnim društvenim
promenama i događanjima, koje kasnije imaju velike posledice na neposredni
život. One su diskriminisane pri zapošljavanju i ostvarivanju prava na rad,
dobijaju niže zarade na istim radnim mestima i kad su sa istom
kvalifikacijom, onemogućena su im i druga prava, a u većoj meri su izložene
mobingu i raznim pritiscima na poslu. Razlog tome je, često, kako svest
društva o položaju žena, tako i njihove specifične potrebe koje su životom
uslovljene.
Socijalistički forum žena će se angažovati, pre svega, na poštovanju
osnovnih zakonskih odredbi koje uvažavaju poštovanje prava žena, ali i
predlagati promene onih zakona ili njihovih delova koji jesu prepreka
političkoj, pravnoj, ekonomskoj i svakoj drugoj ravnopravnosti žena. Ovaj
Forum će, takođe, kroz različite oblike ativnosti nastojati da se u javnom
mnjenju, kada se radi o ulozi i pravima žena potisnu predrasude i
diskriminacija.

4. Zalaganju za edukaciju, vaspitavanje i prevenciju problematičnih odnosa, ali
i sankcionisanju raznih vidova sukoba, omalovažavanja, nepoštovanja
razlika, a posebno nasilja nad decom, nemoćnim i ženama.
Naše društvo još uvek je opterećeno raznim predrasudama, to je društvo
muške predominantnosti, gde je žena postala apsolutni gibitnik u procesima
tranzicije u društvu.Nasilje nad ženama i decom je prisutno u društvu i
porodici, mada se o tome još uvek ćuti.
Socijalistički forum žena bi trebalo da se angažuje na predlaganju novih
zakonskih rešenja, koja će omogućiti takve izmene koje će doprineti stvarnoj
promeni i većoj zaštiti položaja žena, dece i nemoćnih i ugroženih
društvenih grupa.
Forum će inicirati i podržati i sve duge oblike institucionalne i
vaninstitucionalne zaštite osetljivih društvenih grupa.

5. Političkoj edukaciji žena.
Da bi se ostvarili zadaci i ciljevi Foruma, mora se intenzivno raditi na
detaljnoj i kompleksnoj političkoj edukaciji svih članica.

6. Ravnopravnoj zastupljenosti žena na mestima odlučivanja, kako u
stranačkim organima, tako i u državnim organima i telima, odnosno,
državnim preduzećima, na svim mestima javnog i stručnog odlučivanja, u
skladu sa stručnim i profesionalnim kompetencijama.

      7. Saradnji sa političkim, nevladinim i humanitarnim organizacijama, koje
deluju u zemlji, ali i svim sličnim organizacijama međunarodnog karaktera

Socijalistički forum žena SPS, kroz svoje redovne akcije i programske
aktivnosti zalagaće se za punu ravnopravnost žena, jednaku zastupljenost na
svim mestima odlučivanja, kao i ustanovljavanje institucionalnih mehanizama
koji bi taj proces omogućili i osnažili. Pitanje ravnopravnosti, kao temeljna
demokratska vrednost, mora biti deo svakodnevnog života i svakog oblika
ponašanja.

Društvene promene koje su sveobuhvatne, posebno treba da obezbede
demokratičnost društvenih odnosa, uvažavanje svih razlika, toleranciju,
bezbednost i uzajamnu zaštitu i poštovanje.

Kroz redovne aktivnosti i akcije članice Socijalističkog foruma žena SPS
zalagaće se za punu ravnopravnost polova i jednaku zastupljenost na svim
nivoima odlučivanja, kao i za ustanovljavanje institucionalnih mehanizama,
koji bi taj proces omogućili i osnažili.

Pitanje ravnopravnosti, kao temeljna demokratska vrednost, mora se uvesti u
sve sfere društvenog života, čime se otklanjaju sve osnovne forme
diskriminacije žena, kao i loši oblici ponašanja i neprimereni odnosi.