Пограмска декалрација

СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ФОРУМА ЖЕНА СПС

Полазећи од вредности и циљева прокламованих у програмским документима
Социјалистичке партије Србије, Социјалистички форум жена Социјалистичке партије
Србије усваја Програмску декларацију, којом ближе одеђује и усмерава своје деловање.

Социјалисти су следбеници оних, који су тежили друштву слободних и једнаких, који и
данас теже да сви имају једнака права на рад, образовање, здравствену и социјалну заштиту.
Основе друштва које желимо је једнакост полова, солидарност и правда.

Оцењујемо, и на основу глобалних друштвених кретања и односа, да је остварива
оваква визија будућности.

Жене у Србији су кроз историју увек подносиле тежу страну живота. Циљ деловања
Социјалистичког форума жена је да данас, у савременим друштвеним односима у Србији,
који су још оптерећени многим негативним појавама из прошлости, обезбедимо што боље,
достојанствено, равноправно учешће жена у свим областима живота и рада, једнако
вредновање тог рада, једнако поштовање личности, знања и способности.

Социјалистички форум жена ће кроз своје активности афирмисати питања везана за
укупни статус жена, улогу и положај и тиме помоћи процес реформи које ће омогућити
стварање стабилног хуманог демократског друштва.

ЦИЉЕВИ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ФОРУМА ЖЕНА

Циљеви Социјалистичког форума жена су:
– остварење демократије на равноправности полова темељна је поставка европских и
свих међународних односа и повезивања;
– права жена саставни су , недељиви и интегрални део људских права;
– равноправно учешће и заступљеност жена у политичком одлучивању, привреди,
култури и науци услов су демократског развитка српског друштва;
– унапређење равноправности, солидарности, праведности;
– остваривање владавине права као уставних и темељних друштвених вредности;
– укидање свих облика дискриминације и неједнаког поступања према женама у
законодавству и пракси;
– промовисање равноправности на свим подручјима живота остварењем права на
развој, креативност и инвентивност,
– подстицање „културе мира“ и узајамног поштовања, подстицање равномерне заступљености жена и мушкараца у процесима политичког одлучивања у СПС и институцијама власти,
– поштовање начела отворености, одговорности и делотворности,
– унапређење економске сигурности, самосталности и благостања жена,
– остваривање права на рад и једнако вредновање рада,
– уочавање специфичности ефеката глобализације и остварености тржишта на
економска, радна и социјална права жена,
– усклађивање професионалних, породичних и друштвених обавеза жена и мушкараца,
– остваривање свих видова правне и социјалне заштите,
– изградња програма за умањење сиромаштва и социјалне искључености;
– остварење адекватне и пуне здравствене заштите жена, деце и породице и сл;
– остваривање међународних стандарда у развоју друштвених односа и односа међу
половима.

ЗАДАЦИ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ФОРУМА ЖЕНА

Полазећи од политике, Програма и циљевa СПС, као и Програмских начела
Социјалистички форум жена ће, као организовани облик деловања, радити на:

1. Покретању иницијатива које ће афирмисати права и интересе жена у нашем
друштву.Покретање нових иницијатива, предлога и акција у циљу развоја
демократских односа, солидарности и правде створићемо нове односе,
хуманизовати друштво, повећати општу и личну одговорност, колективну и
личну сигурност, заштиту породице, чиме се постиже остваривање темељних
жеља и потреба свих чланова друштва, а посебно жена.

2. Реализацији међународних стандарда у остваривању људских права, посебно
права жена, како би жене у Србији оствариле она права и слободе, које сурегулисане актима међународних организација.

Социјалистички форум жена се мора ангажовати тако да:

– непрекидно ради на упознавању својих чланица са правима и слободама
које су предвиђене међународним стандардима;
– активно ради на усвајању механизама који ће омогућити што бржу
примену прокламованих права и слобода;
– остварује непосредне контакте са другим сличним међународним
организацијама, размењује са њима знања и искуства и учествује у
међународним стручним и тематским скуповима, који се односе на
равноправност жена, унапређење њене улоге и положаја, организује их у
својој средини;

3. Уклањању дискриминације и залагању за остваривање правне и економске
заштите жена у транзицији.
У земљама које пролазе кроз интензивне друштвене промене и транзицију
система, жене су изложене разним облицима дискриминације, почев од отежане
могућности учешћа у раду и одлучивању, нарочито о важним друштвеним
променама и догађањима, које касније имају велике последице на непосредни
живот. Оне су дискриминисане при запошљавању и остваривању права на рад,
добијају ниже зараде на истим радним местима и кад су са истом
квалификацијом, онемогућена су им и друга права, а у већој мери су изложене
мобингу и разним притисцима на послу. Разлог томе је, често, како свест
друштва о положају жена, тако и њихове специфичне потребе које су животом
условљене.
Социјалистички форум жена ће се ангажовати, пре свега, на поштовању
основних законских одредби које уважавају поштовање права жена, али и
предлагати промене оних закона или њихових делова који јесу препрека
политичкој, правној, економској и свакој другој равноправности жена. Овај
Форум ће, такође, кроз различите облике ативности настојати да се у јавном
мњењу, када се ради о улози и правима жена потисну предрасуде и
дискриминација.

4. Залагању за едукацију, васпитавање и превенцију проблематичних односа, али
и санкционисању разних видова сукоба, омаловажавања, непоштовања
разлика, а посебно насиља над децом, немоћним и женама.
Наше друштво још увек је оптерећено разним предрасудама, то је друштво
мушке предоминантности, где је жена постала апсолутни гибитник у процесима
транзиције у друштву.Насиље над женама и децом је присутно у друштву и
породици, мада се о томе још увек ћути.
Социјалистички форум жена би требало да се ангажује на предлагању нових
законских решења, која ће омогућити такве измене које ће допринети стварној
промени и већој заштити положаја жена, деце и немоћних и угрожених
друштвених група.
Форум ће иницирати и подржати и све дуге облике институционалне и
ванинституционалне заштите осетљивих друштвених група.

5. Политичкој едукацији жена.
Да би се остварили задаци и циљеви Форума, мора се интензивно радити на
детаљној и комплексној политичкој едукацији свих чланица.

6. Равноправној заступљености жена на местима одлучивања, како у
страначким органима, тако и у државним органима и телима, односно,
државним предузећима, на свим местима јавног и стручног одлучивања, у
складу са стручним и професионалним компетенцијама.

      7. Сарадњи са политичким, невладиним и хуманитарним организацијама, које
делују у земљи, али и свим сличним организацијама међународног карактера

Социјалистички форум жена СПС, кроз своје редовне акције и програмске
активности залагаће се за пуну равноправност жена, једнаку заступљеност на
свим местима одлучивања, као и установљавање институционалних механизама
који би тај процес омогућили и оснажили. Питање равноправности, као темељна
демократска вредност, мора бити део свакодневног живота и сваког облика
понашања.

Друштвене промене које су свеобухватне, посебно треба да обезбеде
демократичност друштвених односа, уважавање свих разлика, толеранцију,
безбедност и узајамну заштиту и поштовање.

Кроз редовне активности и акције чланице Социјалистичког форума жена СПС
залагаће се за пуну равноправност полова и једнаку заступљеност на свим
нивоима одлучивања, као и за установљавање институционалних механизама,
који би тај процес омогућили и оснажили.

Питање равноправности, као темељна демократска вредност, мора се увести у
све сфере друштвеног живота, чиме се отклањају све основне форме
дискриминације жена, као и лоши облици понашања и непримерени односи.