ODRŽANA 41.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

29. januara 2020.

Dana 28.01.2020.godine održana je 41.sednica Opštinskog veća Opštine Bogatić. Članovi Opštinskog veća razmatrali su 19 tačaka dnevnog reda.

Među značajnijim tačkama dnevnog reda članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Odluke o prvoj izmeni i dopuni Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Bogatić kojom se put OP-33 Bogatić-Klenje proglašava opštinskim putem. U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini utvrđen je predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Predloga   godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bogatić za 2020.godinu.

Takođe, članovi Opštinskog veća razmatrali su i utvrdili predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bogatić za 2020.godinu u skladu sa ciljevima Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja. Lokalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi i prioriteti, programi i mere politike zapošljavanja koji su usmereni i koji se realizuju kako bi se dostigli postavljeni ciljevi u oblasti politike zapošljavanja i omogućilo poboljšanje stanja na tržištu rada, unapređenje zapošljivosti i zapošljavanju na području opštine Bogatić.

Na ovoj sednici utvrđen je predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu dela katastarskih parcela 526 i 527 u KO Klenje za potrebe okončanja izgradnje trotoara u Mesnoj zajednici Klenje.

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu usvojeni su finansijski planovi direktnih korisnika budžeta za 2020.godinu.

Između ostalog, članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Bogatić“ Bogatić za 2020.godinu i Poseban program poslovanja JKP “Bogatić“ za 2020.godinu.

U skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju doneto je Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „Slava Ković“ Bogatić za 2020.godinu kojom je utvrđena visina ekonomske cene usluga na mesečnom nivou po detetu.

Članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji opštine Bogatić za 2020/2021.godinu kojom se utvrđuje pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u skladu sa Zakonom i koja poseduje rešenje o verifikaciji izdato od strane nadležnog ministarstva, kao i uslovi i način ostvarivanja ovog prava. Pravo na naknadu dela troškova po ovoj odluci može da ostvari roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, u radnoj 2020/2021 godini pod uslovima propisanim Zakonom i ovom Odlukom.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *